O nas    |    E-szkolenia    |    E-booki    |    Harmonogram szkoleń    |    E-sklep

ISO 37001 system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

ISO 37001 System zarządzanie działaniami antykorupcyjnymi 

37001 uuElementy systemu: kontekst organizacyjny, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena funckjonowania, doskonalenie. Ważnymi elementami jest: zarządzanie ryzyka, analiza ryzyka luk związanych z antykorupcją, radzenie sobie z ryzykiem, plan działań do ryzyk i zagrożeń, obniżenie, wykrywanie, zwalczaniu i zapobieganie występowania nadużyć/ przekupstwa, zachowanie zgodności z prawem antykorupcyjnym, 

Przekupstwo - oferowanie, dawanie, obiecywanie, przyjmowanie, zachęty, namawianie do przyjęcia korzyści finansowych lub pozafinansowych, niezależnie od miejsca, czasu zajścia zdarzenia, z naruszeniem przepisów prawnych. 

System obejmuje: politykę i procedury antykorupcyjne, przywództwo, procesy i nadzór procesów, ocena ryzyka, kontrole finansowe, kontrole zamówień, kontrole relacji biznesowych, handlowych, kontrole umów, raportowanie, monitorowanie, badania, ocena i analiza wyników, działania do ryzyk, dzialania zapobiegawdze i doskonalnie, narzędzia kontroli finansowej i pozafinansowej, upominki, nagrody, gościnność, darowizna i podobne świadczenia - nadzór nad tymi działaniami, rejestr zdarzeń i sygnałów antykorupcyjnych, due diligence - nalezna staranność.

Ryzyko można obliczyć: R = Pw x Ps x Pn   (R - ryzyko, Pw- parametr wystąpienia, Ps-parametr skutków, Pn - parametr niewykrycia)

Kontrole finansowe i pozafinansowe ISO 19600  - narzędzia kontroli, działania, zalecenia, można wykorzystać w ISO 37001.